Politica de confidențialitate

1. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

 BOREAL TOURS SRL, avand sediul social in Bucuresti, Str. Sg. Lazar Gafton 12, parter, sector 5 Romania, fax. 0213354036, telefon 0722507303. prelucrează datele cu caracter personal cu responsabilitate în conformitate cu prevederile legale europene și naționale aplicabile în domeniul prelucrarii datelor. Compania este operatorul de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare "Regulamentul" sau "GDPR").

Asigurarea confidenţialității și a securității datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Companiei.

2. Aplicarea politicii de confidenţialitate

Politica de confidențialitate ("Politica") descrie categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, scopurile și temeiul legal al prelucrării, destinatarii care au acces la aceste date, drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal precum și modalitatea de exercitare a acestor drepturi.

Scopul acestei Politici este acela de a garanta protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal, precum și de a descrie măsurile necesare și responsabilitățile angajatilor Companiei pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garanții, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul acestei Politici și în conformitate cu prevederile Regulamentului „date cu caracter personal" reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată").

"Prelucrarea de date" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

Prezenta Politică se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu activitățile și serviciile oferite de BOREAL TOURS (Agentia de turism BOREAL TOURS) sau din alte interacţiuni în cadrul cărora se face o conexiune sau o referire reglementată prin prezenta Politică.

Prin utilizarea pagini de web a Companiei www.borealtours.ro și/sau prin transmiterea datelor cu caracter personal către noi vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în maniera prezentată în cadrul prezentei Politici.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezenta Politică, vă rugăm să nu utilizaţi serviciile și/sau să nu furnizaţi Companiei datele dumneavoastră personale.

Prezenta Politica se aplică tuturor angajatilor Companiei cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau dupa caz persoanelor împuternicite.

3. Scopul și temeiul legal a prelucrărilor

Compania prelucrează datele cu caracter personal pe care le colectează în următoarele scopuri:

a) furnizarea de servicii turistice și conexe activităților de turism,precum și în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din prestarea acestor servicii, pentru desfășurarea relației contractuale, respectiv furnizarea de servicii prin intermediul agenției de turism și/sau site-ului (www.borealtours.ro);

b) comunicarea și gestionarea relațiilor cu persoanele vizate, inclusiv dar fără a ne limita la servicii de asistență pentru soluționarea cererilor sau reclamaților, transmiterea de informaţii și oferte privind serviciile și/sau produsele Companiei (dacă ați fost de acord cu acest scop) precum și pentru dezvoltarea activității și serviciilor noastre, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

c) realizarea de analize statistice pentru a înțelege modul cum sunt utilizate serviciile oferite de Companie, astfel încât acestea să poată fi îmbunătățite;

d) monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor aparținând/utilizate de Companie; în acest context Compania poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora;

e) oferirea, transmiterea sau comunicarea din partea Companiei a unor informații și detalii privind produsele oferite, promoțiile, evenimentele sau campaniile desfășurate precum și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite (prelucrare în scop de marketing);

f) constatarea, exercitarea sau apărarea oricărui drept în fața instanțelor competente, din țară sau din străinatate.

g) selecție și angajare forța de muncă, activități de resurse umane, în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi protecţiei sociale, în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluare a capacităţii de muncă a angajatului;

h) gestiune economico-financiară și obligații în materie fiscală;

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie se întemeiază pe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și pe legislația națională incidentă privind protecția datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal, raportat la fiecare scop în parte, este reprezentat de:

încheierea și executarea antecontractului sau contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament);

îndeplinirea unor obligații legale care îi revin operatorului (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament);

- interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă ( de exemplu pentru a gestiona relația cu clienții și pentru a îmbunătăți relevanța comunicărilor și serviciilor pentru clienți, asigurarea masurilor de securitate IT, asigurarea securitatii spațiilor, bunurilor și persoanelor) (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament);

-consimțământul liber exprimat al persoanei vizate ( art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament);

Compania prelucrează date cu caracter personal în scopurile enuntate în prezenta secțiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare din cele descrise mai sus.

4. Detalii privind prelucrările de date întemeiate pe consimțământ

Transmiterea datelor cu caracter personal în vederea prelucrării de către Companie în scop de informare, reclamă, marketing și publicitate este voluntară iar prelucrarea acestora se efectuează în temeiul consimțământului specific, informat și liber exprimat al persoanelor vizate. Atunci când prelucrarea de date se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, persoana vizată poate modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Refuzul furnizarii consimțământului pentru prelucrarea datelor în aceste scopuri nu va avea nici un fel de consecințe pentru persoana vizată sau contractele la care aceasta este parte.

5. Colectarea și utilizarea datelor personale. Categorii de persoane și categorii de date

Vom prelucra numai datele cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport scopurile menționate la secțiunea (3), în conformitate cu dispozițiile legale, cu instituirea de garanţii adecvate pentru drepturile fundamentale şi interesele persoanei vizate. Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita clienților noștri să transmită informații și despre alte persoane vizate, beneficiari ai serviciilor contractate, cum ar fi membrii familiei sau alte persoane.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai atunci când este relevant pentru interacțiunea dintre persoanele vizate și noi, de exemplu pentru a le furniza oricare dintre serviciile agreate, oferite în baza opțiunilor acestora. și/sau a contractului încheiat cu Compania.

Categoriile de persoane vizate ale căror date sunt colectate și prelucrate de SC BOREAL TOURS SRL sunt: clienți, posibili clienți, angajați, candidați/posibili angajați, foști angajați, reprezentanți ai partenerilor contractuali (furnizori sau beneficiari), precum și utilizatori și vizitatori ai site-ului.

În funcție de scopul prelucrării, prelucrăm mai multe tipuri de date de la și despre clienți/utilizatori, respectiv:

  • date din actul de identitate/pașaport, nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu/reședință, serie și nr. CI/pașaport;
  • detalii de contact - număr de telefon, adresă de email;
  • detalii financiare - date bancare, semnătura olografă;.
  • informații pe care le colectăm ca urmare a accesării/navigării pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP și alți parametri, cookie-uri și tehnologii similare;
  • alte date personale comunicate de persoana vizată sau necesare îndeplinirii scopurilor de mai sus (cum ar fi username etc).

Agenția de turism BOREAL TOURS colectează date personale direct de la clienții persoane fizice sau juridice, sau de la terți (cum ar fi intermediarii în servicii de turism, agenții de turism, parteneri comerciali, companii de asigurări etc). În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane fizice sau juridice, aceștia din urmă au obligația de a furniza informațiile necesare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal transmise.

De asemenea, colectăm informații ca urmare a accesării/navigării pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP și alți parametri, cookie-uri și tehnologii similare;

Informații despre log-ul serverului Web

Utilizăm un server al unui terț, pentru a găzdui site-ul nostru web, numit Amazon Web Services, a cărui politică de confidențialitate este disponibilă aici: https://aws.amazon.com/legal/?nc1=f_cc . Serverul nostru de site web înregistrează automat adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, precum și alte informații despre vizita dvs., cum ar fi paginile accesate, informațiile solicitate, data și ora solicitării, sursa accesului la site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (link-ul) care v-a referit la site-ul nostru și versiunea browserului și sistemului de operare.

Utilizarea informațiilor din log-urile serverului website-ului în scopuri de securitate IT

Furnizorul nostru colecteaza și stocheaza log-urile serverului pentru a asigura securitatea rețelei IT. Această include analizarea fișierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea și prevenirea accesului neautorizat la rețeaua noastră, distribuirea de coduri rău intenționate, previzionarea atacurilor DDOS și altor atacuri cibernetice, prin detectarea unor activități neobișnuite sau suspecte.

Dacă nu investigăm o activitate criminală suspectă sau potențială, noi nu facem și nici nu permitem furnizorului nostru să facă orice încercare de a vă identifica pe baza informațiilor colectate prin log-urile serverului.

Cookie-uri și tehnologii similare

Cookie-urile sunt fișiere de date care sunt trimise de pe un site web către un browser pentru a înregistra informații despre utilizatori în diferite scopuri.

Utilizăm cookie-uri pe website-ul nostru, inclusiv cookie-uri esențiale, funcționale, analitice și de targetare și web beacon-uri. Pentru informații suplimentare despre utilizarea cookie-urilor, consultați politica noastră privind cookie-urile, care este disponibilă aici: https://www.borealtours.ro/politica-de-cookies/

Puteți respinge unele sau toate cookie-urile pe care le utilizăm pe website-ul nostru prin modificarea setărilor browser-ului dvs. sau puteți dezactiva cookie-urile neesențiale utilizând instrumentul nostru de control al cookie-urilor, însă prin respingerea lor puteți afecta funcționarea website-ului sau unor caracterisitici ale website-ului. Pentru informații suplimentare despre modulele cookie, inclusiv despre modificarea setărilor browserului dvs., vizitați www.allaboutcookies.org sau consultați politica noastră privind cookie-urile care este disponibilă aici: www.borealtours.ro/politica-de-cookies.

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu"cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Scopul utilizării de cookie-urile prin intermediul site-ului

Cookie-urile sunt folosite pentru a furniza utilizatorilor de website-uri o experiență mai buna de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte. Anume pentru:

  • Personalizarea anumitor setări precum limba în care este vizualizat un site, moneda în care sunt exprimate prețurile și tarifele, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse/servicii în cosul de cumparaturi / formulare.
  • Îmbunătățirea utilizării website-urilor, inclusiv prin identificarea anumitor erori care apar în timpul vizitării / utilizării acestora de către utilizatori.
  • Anticiparea anumitor bunuri/servicii care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor în viitor prin intermediul acestor pagini de internet.

Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a unui cookie poate varia, în funcție de scopul pentru care au fost plasate, fiind influențată și de categoria din care face parte, astfel:

  • Cookie-uri de sesiune - acestea sunt șterse automat în momentul în care utilizatorul își închide browserul.
  • Cookie-uri persistente / fixe - acestea rămân stocate în terminalul utilizatorului până când ating o anumită dată de expirare sau până la ștergerea cookie-urilor respective de către utilizator, în orice moment, prin intermediul setărilor browserului.

Cum pot opri cookie-urile?

Puteți seta browserul să blocheze toate cookie-urile sau să indice când plasăm un cookie. Cu toate acestea, este important să rețineți că este posibil ca multe dintre serviciile noastre să nu funcționeze corespunzător dacă ați dezactivat cookie-urile.

În funcție de obligațiile legale, în cadrul proceselor de încheiere și derulare contracte, de recrutare, de angajare propriu-zisă, de gestionare a resurselor umane și activităților financiar-contabile, sfera datelor cu caracter personal colectate și prelucrate poate cuprinde, de la caz la caz, următoarele tipuri de date: nume, prenume, data și locul nașterii, domiciliul/reședința, CNP, seria și numărul cărții de identitate, semnătura olografă, date privind educația/studii efectuate și formarea/experiența profesională, situație familială, asigurări de sănătate, date bancare, situația medicală (care rezultă din analizele medicale corespunzătoare unui contract de muncă, potrivit legislației în vigoare), date privind cazierul judiciar, imaginea/fotografia, numărul de telefon, adresa email.

6. Categorii de destinatari

În fluxul de prelucrare, în funcție de scopurile menționate mai sus, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal necesare raportat la scopul concret al prelucrării pot fi, după caz:

• furnizori și parteneri comerciali implicati în mod direct/indirect în procesul de asigurare a serviciilor solicitate/contractate (de exemplu, furnizori de servicii hoteliere, companii de transport, asigurare/reasigurare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale, servicii de call-center, societăți de consultanță și audit etc.);

• afiliați (entități/agenții în sistem franciză) și contractori independenți;

• intermediari implicați în administrarea contractelor de turism;

• autorități ale statului, ca urmare a obligațiilor legale ale Companiei;

• instanțe de judecată sau arbitrale, avocați, notari publici, executori judecătorești, prestatori de servicii de traduceri, diferite categorii de experți, alte profesii autorizate;

• prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare, aceștia prelucrând datele doar în scopul contractat.

Suntem obligați, în cazuri special reglementate de lege, să comunicăm anumite categorii de date cu caracter personal către autoritățile competente ale statului, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, legislația muncii, efectuarea operațiunilor contabile, derularea de proceduri de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești și/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești și/sau alte autorități investite de stat cu putere decizională.

Orice părți către care dezvăluim date cu caracter personal sunt limitate (prin lege și/sau prin contract) în capacitatea lor de a utiliza aceste date doar în scopurile specific identificate de noi, fiind ținute de respectarea Regulamentului GDPR precum și a prevederilor și obligațiilor stipulate expres în acest sens în contractul de bază și/sau actele adiționale la acesta. Ne vom asigura că orice părți către care dezvăluim date cu caracter personal sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului și cu legislația specifică aplicabilă.

7. Transfer către o țară terță

În funcție de specificul serviciilor de turism solicitate/oferite, Compania transferă în anumite situații date cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, atât către parteneri aflați în spațiul UE cât și din afara acestuia. Anumite categorii de date cu caracter personal vor fi transferate în afara SEE doar atunci când persoana vizată a achiziționat pachete turistice cu destinații din afara SEE sau atunci când operatorii de transport persoane pe care îi alege au sediul în afara SEE. În această situație, anterior oricărui transfer, Compania respectă prevederile legale pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul, implementând mecanismele juridice adecvate, potrivit prevederilor art.46 din Regulament.

8. Mijloace de procesare a datelor si securitatea datelor

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și cu ajutorul unor mijloace informatice.

Compania prelucreză datele cu caracter personal într-un mod ce asigură securitatea adecvată a acestora. În acest sens, au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a preveni prelucrarea neautorizată sau ilegală, pierderea, distrugerea, deteriorarea accidentală sau alte prejudicii cu privire la datele cu caracter personal. Aceste măsuri includ utilizarea de firewall-uri, servere securizate, criptare, sisteme și procese de managementul drepturilor de acces corespunzătoare, selectarea atentă a angajaţilor responsabili cu prelucrarea datelor, clauze de confidențialitate și alte măsuri tehnice și comerciale rezonabile pentru asigurarea protecţiei corespunzătoare a datelor cu caracter personal împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Acolo unde va fi cazul, vom realiza copii de backup și vom face uz de alte astfel de măsuri pentru a preveni prejudicierea sau distrugerea accidentală a datelor cu caracter personal. Aceste măsuri asigură un nivel de securitate corespunzător cu privire la riscurile inerente apărute la prelucrare și care ţin de natura datelor cu caracter personal care vor fi protejate.

9. Durata stocării

Compania păstrează datele cu caracter personal conform principiilor legalității, proporționalității și necesității, și în orice caz numai pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, iar ulterior, respectiv fie după încetarea relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine Companiei în temeiul legislației aplicabile în materie, datele vor fi șterse.

10. Operator de date și angajaţi responsabili

În cadrul Companiei datele cu caracter personal sunt prelucrate numai de către angajaţii care deţin astfel de responsabilităţi, care au obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere legală dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii. Acești angajaţi sunt persoane responsabile cu prelucrarea datelor personale aflate sub controlul operatorului de date. Datele personale sunt considerate confidențiale, orice colectare sau prelucrare neautorizată a acestora de către angajați fiind interzisă. Orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată de un angajat care nu a fost autorizat să o îndeplinească, ca parte a îndatoririlor sale legitime, este neautorizată. Angajații au acces la date personale potrivit principiului "necesitații de a cunoaște", numai după cum este adecvat, potrivit atribuțiilor de serviciu și responsabilităților prevăzute în fișa postului. Angajaților le este interzis să colecteze și/sau utilizeze datele cu caracter personal de serviciu în orice alte scopuri private sau comerciale, să le dezvăluie persoanelor neautorizate sau să le pună la dispoziție în orice alt mod. Această obligație rămâne în vigoare chiar și după încheierea perioadei de angajare.

Respectarea Politicii de confidențialitate legislației aplicabile privind protecția datelor și a Politicii de confidențialitate este obligatorie și este verificată în mod regulat.

11. Drepturile persoanelor vizate și modul de exercitare

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza condițiilor specificate în Regulamentul GDPRBOREAL TOURS garantează persoanelor vizate exercitarea oricăruia dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal permite persoanei vizate să fie informată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, să obțină o confirmare a faptului că prelucrează sau nu date personale care o privesc dar și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat" presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată, în anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului persoanei vizate, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de retragere a consimțământului. Acesta poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului persoanei vizate. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe, precum (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe perioada ce îi permite operatorului verificarea exactității acelor date, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, iar persoana vizată se opune stergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor, (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din Regulament și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

(6) Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) sau al art. 9 alin. (2) lit. (a) sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b); şi

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(7) Dreptul la opozitie presupune că, în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul legitim al operatorului sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor persoanei vizate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care o afectează semnificativ. Presupune faptul că persoana vizată are dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a își exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Pentru exercitarea acestor drepturi precum și pentru informații suplimentare, persoana vizată se poate adresa prin transmiterea unei cereri prin e-mail la gdpr@borealtours.ro  sau prin poștă la BOREAL TOURS SRL, avand sediul social in Bucuresti, Str. Sg. Lazar Gafton 12, parter, sector 5 Romania, fax. 0213354036, telefon 0722507303. Orice persoană are dreptul să adreseze întrebări privind drepturile sale și să obţină răspuns în perioada de timp prevăzută de lege, gratuit.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti, de a se adresa justiției și de a fi notificat de către Companie privind privind încălcarea securităţii datelor cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate.

12. Consecințele refuzului furnizării datelor personale

În măsura în care ați optat pentru cumpărarea unui anumit produs și/sau serviciu, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate, din perspectiva cerintelor legale și/sau a relației juridice contractuale, deoarece aceste informații sunt necesare, iar în lipsa acestor date nu ne vom putea onora obligațiile față de dumneavoastră.

Refuzul de a transmite către Companie datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea de către Companie a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principala a Companiei, precum și a altor servicii conexe, inclusiv utilizarea aplicațiilor/serviciilor online.

Pentru transmiterea comunicărilor comerciale în scop de marketing direct care au legătură cu activitățile desfășurate de Companie comunicarea datelor dumneavoastră personale este voluntară. Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru acest scop nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată de noi la momentul colectării datelor. Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În anumite cazuri, mai ales atunci când doriţi să stergem sau să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale, acest lucru poate însemna și că nu vom mai putea continua furnizarea serviciilor către dumneavoastră.

În situația angajării în baza unui contract individual de muncă, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale și/sau a relației juridice cu Compania, deoarece în lipsa deținerii de către Companie a acestor date nu vom putea îndeplini obligațiile legale și implicit nici efectua angajarea.

13. Confidențialitatea referitoare la minori

Web site-ul www.borealtours.ro  este destinat să fie utilizat de persoane cu vârsta de peste 16 ani. Nu căutăm să colectăm informații despre minori. Potrivit prevederilor legale în vigoare, nu trebuie transmise sau afișate informații pe site-uri web de către minori cu vârsta de sub 16 ani. În cazul în care un minor transmite informații personale prin intermediul site-ului nostru web, vom șterge aceste informații de îndată ce vom fi informați cu privire la vârsta sa și începând cu acel moment nu le vom folosi pentru niciun scop.

Actualizarea politicii de confidențialitate

Este posibil ca prezenta politică să fie supusă unor actualizări periodice pe care le vom comunica persoanelor vizate ori de câte ori este necesar. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a Companiei.